White Chocolate - Giada

Centro Commerciale Giada
Viale dei Platani, 32, 20044, Arese MI
Tel. 02 93581180

White Chocolate - Sempione

Viale Sempione, 4B, 20044, Arese MI
Tel. 02 43416210